Thứ Tư, 20 tháng 1, 2010

Giúp chấm dứt các bằng sáng chế phần mềm của EU - Một lần nữa

Help Stop EU Software Patents – Again

January 08, 2010

Posted by: Glyn Moody

Theo: http://www.computerworlduk.com/toolbox/open-source/blogs/index.cfm?entryid=2721&blogid=14

Bài được đưa lên Internet ngày: 08/01/2010

Lời người dịch: Một trong những thứ điên khùng bậc nhất tại nước Mỹ là hệ thống bằng sáng chế phần mềm mà “bất kỳ sự trượt nào tới các bằng sáng chế cũng có thể là nguy hiểm cho các công ty phần mềm bản xứ của châu Âu”, và bây giờ người châu Âu một lần nữa đang đứng lên để chống lại hệ thống này. Đây cũng là bài học rất quý giá cho Việt Nam vì bảo vệ bằng sáng chế phần mềm chỉ có nghĩa bảo vệ cho sự độc quyền của các hãng phần mềm đa quốc gia, chống lại sự đổi mới sáng tạo trong phần mềm và hoàn toàn không có lợi lộc gì cho các doanh nghiệp phần mềm vừa và nhỏ của Việt Nam.

Ít năm trước, đã có một cuộc thiến khốc liệt giữa những người muốn khóa trói phần mềm với các bằng sáng chế, và những người muốn giữ bản quyền như sự bảo vệ chính cho mã nguồn máy tính. Ơn trời, những người sau đã thắng. Đây là những gì mà BBC đã viết khi đó:

Các chính trị gia châu Âu đã vứt đi một sự thảo gây tranh cãi mà nó có thể đã dẫn tới để phần mềm được có bằng sáng chế.

Nghị viện châu Âu đã biểu quyết 648/14 để từ chối Chỉ thị Đổi mới sáng tạo Được triển khai của Máy tính. Dự luật này được cho là đã bị từ chối, và các chính trị gia đã nói, nó không làm lợi cho bất kỳ ai ở dạng hiện hành.

Về việc từ chối Ủy ban châu Âu nói nó có thể không đề xuất và thiết kế bất kỳ phiên bản nào nữa của đề xuất ban đầu này”.

Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa, tất nhiên, rằng các nhà độc quyền về trí tuệ đã bỏ nó đi: còn lâu mới thế. Họ chỉ chuyển cuộc tấn công của họ, và bây giờ đang cố gắng để sử dụng Bằng sáng chế của Cộng đồng châu Âu được đệ trình để tạo ra một cửa hậu cho các bằng sáng chế phần mềm ở khắp châu Âu.

Mục tiêu của việc tạo ra một bằng sáng chế Cộng đồng là để trao cho những người sáng tạo sự lựa chọn có được một bằng sáng chế duy nhất mà nó là có giá trị pháp lý trên khắp Liên minh châu Âu. Những ưu điểm được mong đợi của hệ thống này là một sự giảm đáng kể giá thàng cấp bằng sáng chế (đặc biệt liên quan tới việc dịch và lập hồ sơ), đơn giản hóa sự bảo vệ đối mới sáng tạo ở khắp lãnh thổ của EU cho một thủ tục đơn giản duy nhất, và sự thiết lập một hệ thống pháp lý tập trung. Sự tạo ra một hệ thống bằng sáng chế Cộng động giữ nguyên là một vấn đề nhạy cảm như hồ sơ này vẫn còn đình trệ sau nhiều năm thảo luận giữa các nhà ra quyết định của châu Âu”.

A few years back, there was a fierce battle between those wishing to lock down software with patents, and those who wanted to keep copyright as the main protection for computer code. Thankfully, the latter won. Here's what the BBC wrote at the time:

European politicians have thrown out a controversial bill that could have led to software being patented.

The European Parliament voted 648 to 14 to reject the Computer Implemented Inventions Directive.

The bill was reportedly rejected because, politicians said, it pleased no-one in its current form.

Responding to the rejection the European Commission said it would not draw up or submit any more versions of the original proposal.

However, that does not mean, of course, that the intellectual monopolists have given up: far from it. They have merely shifted their attack, and are now trying to use the proposed European Community Patent to create a backdoor for software patents across Europe:

The aim of creating a Community patent is to give inventors the option of obtaining a single patent which is legally valid throughout the European Union. The expected advantages of this system are a substantial reduction in patenting costs (in particular those relating to translation and filing), simplified protection of inventions throughout the territory of the EU thanks to one single procedure, and the establishment of a single centralised system of litigation. The creation of a Community patent system remains a sensitive issue as this dossier is still deadlocked after many years of discussions between the European decision-makers.

Sự nguy hiểm là việc Bằng sáng chế Cộng đồng chấm dứt quan điểm hầu như khoan dung về bằng sáng chế phần mềm như một dạng quan điểm “thỏa hiệp”. Những người phản đối các bằng sáng chế phần mềm - mà nó có lẽ trên thực tế bao gồm mọi người trong cộng đồng nguồn mở - bây giờ có một site chứa một quan điểm mới để nhắc lại cho các chính trị gia rằng bất kỳ sự trượt nào tới các bằng sáng chế cũng có thể là nguy hiểm cho các công ty phần mềm bản xứ của châu Âu:

Mục tiêu kiến nghị của chúng ta là để hợp nhất các tiếng nói của những người dân châu Âu, các hiệp hội và công ty có quan tâm, và kêu gọi các chính trị gia của chúng ta tại châu Âu hãy dừng các bằng sáng chế về phần mềm với những sáng tỏ pháp lý.

Hệ thống bằng sáng chế bị sử dụng sai để cản trở sự cạnh tranh vì lợi ích kinh tế của một số ít nhưng lại thất bại để khuyến khích sự đổi mới sáng tạo. Một môi trường thị trường phần mềm là tốt hơn mà không có bằng sáng chế phần mềm hoàn toàn. Sự cạnh tranh lành mạnh thúc ép những người chơi trong thị trường phải đổi mới sáng tạo.

Các quyết định của tòa án châu Âu vẫn chấp nhận trong nhiều trường fhowpj tính hợp lệ của các bằng sáng chế phần mềm được trao bởi các văn phòng bằng sáng chế quốc gia và Văn phòng Bằng sáng chế châu Âu (EPO) mà nó là nằm ngoài sự kiểm soát dân chủ. Chúng không chỉ tiếp tục trao cho họ, mà còn cho sự vận động hành lang có lợi cho họ. Bất chấp sự khủng hoảng sâu hiện nay về hệ thống bằng sáng chế, họ không thể đổi mới và đặt quá nhiều doanh nghiệp châu Âu vào rủi ro với chính sách cấp [bằng sáng chế] mềm của họ.

Trong năm 2005 Ủy ban này dường như đã hỗ trợ nhiều hơn cho những lợi ích của các khối kết quốc tế chủ yếu hơn là các doanh nghiệp vừa và nhỏ từ châu Âu - những doanh nghiệp mà họ là một lực lượng dẫn dắt đằng sau sự đổi mới sáng tạo của châu Âu. Cuối cùng Nghị viện châu Âu đã từ chối chỉ thị về bằng sáng chế phần mềm, những đã không có quyền cho những sáng kiến pháp lý.

Đặc biệt giá trị là trang với các liên kết tới hàng tá các nghiên cứu trình bày chỉ cách các bằng sáng chế phần mềm đã, đang và cần phải bị loại bỏ đi như thế nào.

Thêm vào đó, việc thể hiện của nước Anh so với các quốc gia khác là khá buồn thảm ở thời điểm này, vì thế bạn có thể muốn phất cờ bằng việc bổ sung tên của bạn vào. Đây là một quá trình không đau đớn gì mà sẽ lấy đi của bạn khoảng 30 giây đồng hồ - một cái giá nhỏ phải trả để ngăn cản sự giới thiệu của một dạng điên khùng về bằng sáng chế phần mềm mà được quan sát thấy ở Mỹ.

The danger is that the Community Patent ends up taking the most lenient view of software patents as a kind of “compromise” position. Opponents of software patents – which probably includes practically everyone in the open source community – now have a new site hosting a new petition to remind the politicians that any slide towards patents would be dangerous for Europe's indigenous software companies:

Our petition aims to unify the voices of concerned Europeans, associations and companies, and calls on our politicians in Europe to stop patents on software with legislative clarifications.

The patent system is misused to restrain competition for the economical benefit of a few but fails to promote innovation. A software market environment is better off with no patents on software at all. Healthy competition forces market players to innovate.

European court decisions still accept in many cases the validity of the software patents granted by national patent offices and the European Patent Office (EPO) that is beyond democratic control. They not only continue to grant them, but also to lobby in favor of them. Despite the current deep crisis of the patent system, they are unable to reform and put at risk too many European businesses with their soft granting policy.

On 2005 the Commission appeared to be more supportive to the interests of major international conglomerates than of small and medium sized enterprises from Europe - who are a major driving force behind European innovation. The European Parliament rejected at the end the software patent directive, but has no rights for legislative initiatives.

Particularly valuable is the page with links to dozens of studies demonstrating just how deletorious software patents have been, are and would be.

Parenthetically, UK's showing compared to other nations is rather dismal at the moment, so you might want to fly the flag by adding your name. It's a painless process that will take about 30 seconds of your time – a small price to pay for preventing the introduction of the kind of software patent insanity that is observed in the US.

Dịch tài liệu: Lê Trung Nghĩa

letrungnghia.foss@gmail.com

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.