Chủ Nhật, 3 tháng 1, 2010

Chỉ thị về Chính phủ mở và Drupal

Open Government Directive and Drupal

Theo: http://buytaert.net/open-government-directive-and-drupal

Lời người dịch: Giữa tháng 12 này, chính quyền Obama đã đưa ra chỉ thị Chính phủ Mở (OGD). “Chỉ thị này đặt ra những cột mốc cụ thể và những yêu cầu cụ thể lên các cơ quan liên bang. Trong 120 ngày, mỗi cơ quan cần phải xuất bản một Kế hoạch Chính phủ Mở chi tiết của riêng họ; trong vòng 45 ngày mỗi cơ quan liên bang phải xuất bản ít nhất 3 bộ dữ liệu mới có giá trị cao và đăng ký những bộ dữ liệu đó thông qua Data.gov; và trong vòng 60 ngày, mỗi bộ phải thiết lập được một trang hoặc website tại agency.gov/open. Các website ở /open cần phải phác thảo cách mà cơ quan đang đi tới mở các dữ liệu của mình, nhưng cũng có cả các công cụ với nó công chúng có thể bình luận trên nó được”. Đây có thể là cơ hội cho công ty Acquia (hãng đứng đằng sau Drupal) và đối tác Alfresco của nó, vì “Hệ sinh thái đối tác của Acquia cũng sẽ đóng một phần chính trong những nỗ lực của chúng tôi, từ các đối tác tích hợp hệ thống của chúng tôi, những người sẽ giúp đưa ra chiến lược và sự triển khai cài đặt, tới các đối tác của chúng tôi, như Alfresco, người có thể đưa ra những thành phần mang tính sống còn có liên quan tới OGD như quản lý tài liệu và hồ sơ”. Điều kỳ lạ là trong khi người Mỹ chạy theo Drupal và các phần mềm làm cổng và quản trị nội dung nguồn mở, thì ở Việt Nam người ta làm điều ngược lại. Không biết có phải các “chuyên gia công nghệ thông tin Việt Nam” sắp đi dạy lại cho những người Mỹ biết phải làm chính phủ “đóng” là thế nào rồi chăng?

Trong ngày ngay đầu tiên nắm quyền, Tổng thống Obama đã chỉ đạo cho tất cả các cơ quan của liên bang phá vỡ các rào cản để đến với tính minh bạch, sự tham gia, và sự hợp tác giữa chính phủ liên bang và mọi người mà chính phủ phục vụ. Tuần trước, chính quyền Obama đã xuất bản Chỉ thị Chính phủ Mở (OGD). Chỉ thị này, được gửi cho lãnh đạo từng bộ và cơ quan của liên bang Mỹ, chỉ dẫn cho các cơ quan này tiến hành thực hiện các hành động cụ thể để mở ra các hoạt động của họ cho công chúng. 3 nguyên tắc về sự minh bạch, sự tham gia và sự hợp tác là nằm ở tâm của chỉ thị này. Nó có thể là lớn đối với Drupal, và Nguồn Mở.

Chỉ thị này đặt ra những cột mốc cụ thể và những yêu cầu cụ thể lên các cơ quan liên bang. Trong 120 ngày, mỗi cơ quan cần phải xuất bản một Kế hoạch Chính phủ Mở chi tiết của riêng họ; trong vòng 45 ngày mỗi cơ quan liên bang phải xuất bản ít nhất 3 bộ dữ liệu mới có giá trị cao và đăng ký những bộ dữ liệu đó thông qua Data.gov; và trong vòng 60 ngày, mỗi bộ phải thiết lập được một trang hoặc website tại agency.gov/open. Các website ở /open cần phải phác thảo cách mà cơ quan đang đi tới mở các dữ liệu của mình, nhưng cũng có cả các công cụ với nó công chúng có thể bình luận trên nó được.

Về phương diện cá nhân, tôi nghĩ /open tạo ra một tiền lệ tuyệt vời chói sáng - tôi hy vọng nó sẽ được áp dụng bởi các chính phủ và tổ chức trên khắp thế giới.

Trong khi con đường tới một chính phủ mở sẽ là một con đường dài với nhiều thách thức vượt ra ngoài việc chỉ chọn một công nghệ cho website, thì điều này có thể là một cơ hội tuyệt vời cho Drupal. Trong vòng 60 ngày, mỗi cơ quan liên bang sẽ cần để có một website tương tác được thiết lập tại agency.gov/open. Drupal có tất cả các tính năng được yêu cầu để triển khai agency.gov/open (như việc bình luận, viết blog, nhóm thảo luận, tổng hợp, các blog nhỏ, biểu quyết, …). Drupal là tuyệt vời để có được những website ở /open và chạy nhanh, và làm cho một quỹ tuyệt vời đẻ mở rộng chức năng của nó trong tương lại. Hơn nữa, bằng việc sử dụng một công nghệ Nguồn Mở, các cơ quan có thể chia sẻ và hợp tác trên cả các thực tế và mã nguồn tốt nhất. Đây không phải là một đầu óc gì cả.

On his very first day in office, President Obama directed all federal agencies to break down barriers to transparency, participation, and collaboration between the federal government and the people it is to serve. Last week, the Obama administration published the Open Government Directive (OGD). The directive, sent to the head of every US federal department and agency, instructs the agencies to take specific actions to open their operations to the public. The three principles of transparency, participation, and collaboration are at the heart of this directive. It could be big for Drupal, and Open Source.

The directive imposes concrete milestones and specific requirements on the federal agencies. In 120 days, each agency needs to publish a detailed Open Government Plan of their own; within 45 days each federal agency must publish at least three new high-value data sets and register those data sets via Data.gov; and within 60 days, each department must set up a page or website at agency.gov/open. The /open-website needs to outline how the agency is going to open its data, but also tools with which the public can comment on it.

Personally, I think /open makes for a brilliant convention -- I hope it will be adopted by governments and organizations all around the world.

While the path to an open government will be a long journey with many challenges beyond just picking a website technology, this could be a great opportunity for Drupal. Within 60 days, every federal agency will need to have an interactive website setup at agency.gov/open. Drupal has all the features required to implement agency.gov/open (e.g. commenting, blogging, forums, aggregation, data mashups, micro-blogging, voting, etc). Drupal is perfect to get these /open-websites up and running quickly, and makes for a great foundation to extend its functionality in the future. Plus, by using an Open Source technology, agencies can share and collaborate on both best practices and code. It is a no-brainer.

Tại Acquia, chúng tôi sẽ tiếp tục xây dựng ra cho những mời chào và hệ sinh thái chính phủ của chúng tôi. Dù chúng tôi. Dù chúng tôi sẽ công bố bộ đầy đủ các chi tiết mời chào của chính phủ chúng tôi trong tháng 1, những nhấn mạnh sẽ bao gồm một “bộ khởi động” cho các cơ quan chính phủ để nhanh chóng đạt được yêu cầu của /open của họ. Hơn nữa, chúng tôi đã tung ra một loạt các website - chúng tôi đã khởi động vào tuần trước với một webinar mà có sự góp mặt của Andrew Hoppin (CIO của Thượng viện bang New York) và làm cách nào họ sử dụng được Drupal để đạt được những yêu cầu về OGD của họ. Trong tháng 1/2010, chúng tôi sẽ tung ra webinar đầu tiên của chúng tôi với Quản lý các Dịch vụ Chung (General Services Administration), và chúng tôi sẽ trình bày tại hội thảo của OGD mà Bộ Giao thông sẽ tổ chức.

Hệ sinh thái đối tác của Acquia cũng sẽ đóng một phần chính trong những nỗ lực của chúng tôi, từ các tối tác tích hợp hệ thống của chúng tôi, những người sẽ giúp đưa ra chiến lược và sự triển khai cài đặt, tới các đối tác cảu thúng tôi, như Alfresco, người có thể đưa ra những thành phần mang tính sống còn có liên quan tới OGD như quản lý tài liệu và hồ sơ.

Và trong khi các cơ quan đang làm rối tinh lên mọi thứ, thì Vivek Kundra (Giám đốc Thông tin của Mỹ) và Aneesh Chopra (Giám đốc Công nghệ của Mỹ) đã cam kết rằng trong vòng 60 ngày, họ sẽ tạo ra một bảng Dashboard Chính phủ Mở trên http://www.whitehouse.gov/open. (Gợi nhớ lại là Whitehouse.gov là một site làm trên Drupal). Bảng dashboard này sẽ xuất bản mỗi Kế hoạch Chính phủ Mở của các cơ quan, cùng với các con số thống kê và ảo hóa tổng hợp để theo dõi sự tiến bộ của các cơ quan hướng tới việc đáp ứng thời hạn chót cho hành động được phác họa trong OGD.

At Acquia, we'll continue to build out our government offerings and ecosystem. Although we will be announcing the full set of details of our government offering in January, highlights will include a "starter kit" for government agencies to quickly achieve their /open requirement. In addition, we have already launched a webinar series -- we kicked it off last week with a webinar that included Andrew Hoppin (CIO of the New York State Senate) and how they are using Drupal to achieve their OGD requirements. In January 2010, we will be launching our first webinar with the General Services Administration, and we will be presenting at the OGD workshop that the Department of Transportation is organizing.

The Acquia partner ecosystem will also play a key part in our efforts, from our system integration partners who will help deliver the strategy and implementation, to our technology partners, such as Alfresco, who can deliver critical components related to the OGD such as document and records management.

And while agencies hash things out, Vivek Kundra (US Chief Information Officer) and Aneesh Chopra (US Chief Technology Officer) committed that within 60 days, they will create an Open Government Dashboard on http://www.whitehouse.gov/open. (Remind that Whitehouse.gov is a Drupal site.) This dashboard will publish each agency’s Open Government Plan, together with aggregate statistics and visualizations to track the agencies' progress toward meeting the deadlines for action outlined in the OGD.

Dịch tài liệu: Lê Trung Nghĩa

letrungnghia.foss@gmail.com

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.