Thứ Hai, 11 tháng 1, 2010

Microsoft: kết thúc đối với những thù địch mở chăng? (Phần II)

Microsoft: an end to open hostilities?

Date: January 2010 (last updated Mon, 04 Jan 2010)

Author: Paul Anderson, Intelligent Content

Theo: http://www.oss-watch.ac.uk/resources/microsoft.xml

Bài được đưa lên Internet ngày: 04/01/2010

Lời người dịch: Bạn có muốn biết bản chất bên trong những triết lý của mô hình kinh doanh cũng như những động thái gần đây của Microsoft đối với thế giới nguồn mở hay không, biết rằng đã có một thời, hãng này coi phần mềm tự do nguồn mở (FOSS) như là một mảnh đất cộng sản, rồi nhạo báng như một dạng ung thư, rồi sau đó nâng cấp thành dạng 'bóng ma màu xám', rồi gần đây lại tài trợ cho một số dự án của Quỹ Apache nguồn mở, hay thành lập Quỹ “nguồn mở” của riêng mình là Codeplex... hay không? Bạn hãy đọc bài viết này và sẽ rõ được nhiều điều. Hy vọng là như vậy.

3. Tài trợ cho Apache

Microsoft đã theo đuổi mối quan tâm của hãng trong nguồn mở tại một trại trình diễn vào tháng 3/2007 của hãng HQ. Một số lượng các lập trình viên chủ chốt của Java, Linux và PHP đã được mời tới hãng để đưa ra các câu hỏi và có những thảo luận với các kỹ sư của Microsoft. Jusstin Erenkrantz, Chủ tịch của ASF, nhớ lại: 'Họ mang tới một đống người từ các đội khác nhau như đội Windows, đội Visual Basic, đội cài đặt và họ nói - “hãy nói cho chúng tôi những gì bạn muốn biết. Chúng tôi ở đây - hãy ném ra cho chúng tôi vài câu hỏi chi tiết”'. Điều này đã bắt đầu một quá trình lặp lại mối quan hệ mà nó đã diễn ra qua một số tháng và đã tích tụ lại trong tuyên bố này, tại OSCON 2008, rằng Microsoft đã bắt đầu là một nhà tài trợ bạch kim của ASF.

Sự tài trợ đã được xây dựng và Microsoft bây giờ có liên quan trong ít nhất 4 dự án của Apache: HBase, Stonehenge, QPid, và POI. Justin nói: 'Từ viễn cảnh tương lai của Apache, trong khi chúng ta hài lòng có Microsoft như một nhà tài trợ về tài chính của Quỹ, thì tôi nghĩ quan trọng hơn đối với mối quan hệ của Microsoft là việc họ bây giờ đang đóng góp cho một loạt các dự án của Apache'. Sự tham gia của hãng này từ việc có một số kỹ sư đóng góp bản vá hoặc ý tưởng kỳ lạ trong một danh sách thư điện tử tới những đóng góp cốt lõi đầy đủ. Jusstin lưu ý rằng Microsoft không có những lợi ích đặc biệt nào khi tham gia vào với cộng đồng này và những người cam kết của họ ký cùng những thỏa thuận pháp lý đòi hỏi đối với tất cả những người đóng góp. Jusstin mong đợi hơn nữa trong những tháng sắp tới và ông nói: 'Trong những thảo luận gần đây với Sam Ramji [cựu giám đốc cao cấp nổi tiếng về Chiến lược nền tảng] của Microsoft, dường như sẽ còn có nhiều dự án hơn nữa của Apache mà Microsoft có quan tâm trong việc tham gia'.

3. Apache sponsorship

Microsoft pursued its interest in open source at a boot camp at the company's HQ in March 2007. A number of key Java, Linux and PHP developers were invited to the company to pitch questions and have discussions with Microsoft engineers. Justin Erenkrantz, President of the ASF, recalls: 'They brought in a whole bunch [of people] from different teams such as the Windows team, the Visual Studio team, the installer team and they said –"tell us what you want to know. We are here – throw us some detailed questions" '. This began a process of rapprochement that took place over a number of months and culminated in the announcement, at OSCON 2008, that Microsoft had become a platinum sponsor of the ASF.

The sponsorship has since been built on and Microsoft is now involved in at least four Apache projects: HBase, Stonehenge, QPid, and POI. Justin says: 'From Apache's perspective, while we are delighted to have Microsoft as a financial sponsor of the Foundation, I think the more important aspect of Microsoft's relationship is that they are now contributing to a variety of Apache projects.' The company's involvement ranges from having some engineers contribute the odd patch or idea on a mailing list to being full-blown core contributors. Justin notes that Microsoft gets no special favours when it comes to engaging with the community and their committers sign the same legal agreements required of all contributors. Justin expects more in coming months and he says: 'In recent conversations with Sam Ramji [out-going senior director of Platform Strategy] at Microsoft, it sounds like there are even more Apache projects that Microsoft is interested in getting involved in.'

4. Lịch sử của Microsoft với nguồn mở

Trên thực tế, mối quan tâm của Microsoft trong phần mềm nguồn mở còn trước đó nhiều hơn so với điều này. Bill Hilf, Tổng giám đốc về Chiến lược Nền tảng, đang chỉ đạo chiến lược nguồn mở tổng thể của họ. Tới từ IBM vào năm 2004, nơi ông ta từng dẫn dắt chiến lược kỹ thuật Linux của họ, Hilf đã từng là công cụ trong việc dẫn dắt nguồn mở trong hãng này. Ông đã bắt đầu Phòng thí nghiệm Phần mềm Nguồn Mở như một trung tâm duy nhất về học tập của hãng này, và điều này đã phát triển từ một vài chiếc PC cũ dưới một cái bàn cho tới một phòng thí nghiệm lớn với trung tâm dữ liệu của riêng nó, hoàn chỉnh vởi hàng trăm máy chủ chạy hàng tá các Linux và Unix khác nhau. Ở đây họ làm việc trên một loạt các dự án, phát triển, thử nghiệm và kiểm chuẩn mọi thứ phải làm với mối quan hệ giữa phần mềm nguồn mở và môi trường Windows.

Hilf vạch ra khởi đầu của sự tham gia của Microsoft vào một dự án gọi là Rotor - một phát tán 'nguồn chia sẻ' (hơn là nguồn mở) của Common Language Runtime, cho phép sửa đổi và phân phối lại mã nguồn cho sử dụng cá nhân hoặc hàn lâm, nhưng không cho cấc sản phẩm thương mại. Những sáng kến chủ chốt khác bao gồm công việc để cho phép quản lý sự ảo hóa và hệ thống của GNU/Linux trong một nền tảng Windows, sự phát triển của một máy chơi Windows Media cho Mozilla, công việc về tốc độ thực thi của Jakarta Tomcat và Apache HTTPD, tích hợp của MySQL trong Visual Studio, phát triển của PHP trong Windows và đưa ra IronRuby và IronPython. Microsoft cũng đã giúp với dự án Moonlight, mà nó hướng tới việc đặt Silverlight của Microsoft (một sản phẩm cạnh tranh với Adobe Flash) trong GNU/Linux và tham gia hợp tác với một số công ty và dự án có liên quan tới nguồn mở như JBoss, SugarCRM, SpikeSource and Drupal. Đặc biệt thú vị đối với cộng đồng giáo dục là công việc mà hãng này đang làm để cho phép tích hợp các dịch vụ Live@Edu của Microsoft vào trong hệ thống Moodle VLE (mà đã được tung mã nguồn ra theo GPL v2).

4. Microsoft's history with open source

In fact, Microsoft's interest in open source software goes back much further than this. Bill Hilf, General Manager of Platform Strategy, is guiding their overall open source strategy. Brought in from IBM in 2004, where he had been leading their Linux technical strategy, Hilf has been instrumental in driving open source within the company. He started the Open Source Software Lab as a single centre of learning for the company, and this has grown from a couple of old PCs under a desk to a big lab with its own data centre, complete with hundreds of servers running dozens of different varieties of Linux and UNIX. Here they work on a variety of projects, developing, testing and benchmarking anything to do with the relationship between open source software and the Windows environment.

Hilf traces the beginning of Microsoft's involvement to a project called Rotor – a 'shared source' (rather than open source)6 distribution of the Common Language Runtime, allowing modifications and redistribution of the code for personal or academic use, but not for commercial products. Other major initiatives include work to allow virtualisation and system management of GNU/Linux on a Windows platform, development of a Windows Media player for Mozilla, work on the performance of Jakarta Tomcat and Apache HTTPD, integration of mySQL into Visual Studio, development of PHP under Windows and release of IronRuby and IronPython. Microsoft has also helped with the Moonlight project, which aims to put Microsoft's Silverlight (a competitor product to Adobe Flash) on GNU/Linux and has undertaken collaborations with a number of open source-related companies and projects including JBoss, SugarCRM, SpikeSource and Drupal. Of particular interest to the education community is the work the company is doing to allow integration of Microsoft's Live@Edu services into the Moodle VLE system (which has released code under GPL v2).

5. Đây là mô hình kinh doanh ư, thật ngốc!

Việc có cái nhìn về nơi mà Microsoft đã tới là chìa khóa cho việc hiểu được nơi nào hãng đang đi với nguồn mở. Hãng là một phạm vi như vậy trong nền công nghiệp này - 'con vật kếch xù' là khái niệm ưa thích ngắn gọn về hãng này - và nhiều hoạt động của hãng là quá tối mờ đối với những người bên ngoài mà toàn bộ nền công nghiệp của những người quan sát của Microsoft đã nhảy lên xoay quanh hãng. Quả thực, giống như những người nghiên cứu chính trị của Liên Xô cũ trong kỷ nguyên Xô Viết cũ, họ giữ một con mắt phân tích về những điều sắp xảy ra và đang diễn ra, làm sáng tỏ những tuyên bố báo chí và lưu ý những thay đổi cá nhân ngày 01/05 như những động thái của ván cờ trong phòng họp của giám đốc. Họ đưa vào các công ty nghiên cứu thị trường như Directories On Microsoft và những bình luận viên độc lập như Joe Wilcox. Người kỳ cựu nhất của họ là Mary Jo Foley, người giữ cho blog 'Tất cả về Microsoft' của ZDNet luôn tươi và đã viết một cuốn sách năm ngoái về tương lai của hãng này. Trong một bài phỏng vấn cho mẩu này, Mary Jo đã nói: 'Tôi nghĩ bạn thực sự càn hiểu các mô hình kinh doanh đầy kỹ xảo của Microsoft để hiểu được làm thế nào và vì sao hãng này xem nguồn mở là con đường hãng làm'.

Sự tập trung vào các mô hình này phải bao quanh sự tín nhiệm của Microsoft trong hệ sinh thái Windows cho một tỷ lệ khổng lồ các doanh số của hãng. Một mô hình mạnh mẽ đã được xây dựng qua nhiều năm dựa trên những dàn xếp cấp phép theo số lượng lớn, việc đưa vào sẵn trước các phần mềm lên các máy của các OEM và sự bảo vệ mạnh mẽ về sở hữu trí tuệ, và nhiều công ty đã xây dựng các công việc kinh doanh xung quanh các sản phẩm nguồn đóng của hãng này. Một thực thể như vậy không thay đổi được chỉ sau một đêm.

Quả thực, ít nhất cho tới khi IP được quan tâm, Darren Strange, đứng đầu Sự tham gia Nguồn Mở, Microsoft Anh, giữ thái độ là hãng đúng khi tiếp tục viện lý mạnh mẽ cho giá trị của các bằng sáng chế về phần mềm như một phần của quá trình đổi mới sáng tạo và rằng các công ty cần sự bảo vệ các quyền sở hữu trí tuệ để cảm thấy an ninh trong đầu tư của họ vào nghiên cứu phát triển. Ông nói: 'Đây là một lĩnh vực quan trọng và tôi nghĩ mọi người trong chừng mực nào đó hiểu sai về nó một chút - các bằng sáng chế là thứ tốt lành và chúng giúp để nuôi dưỡng nền công nghiệp này. Các bằng sáng chế dẫn dắt đổi mới sáng tạo và chúng ta có thể làm điều đó cũng tốt với các nhà cung cấp nguồn mở'. Ông viện lý rằng một sự tôn trọng đôi bên về những quyền như vậy sẽ cho phép mỗi người, bao gồm cả các lập trình viên nguồn mở, làm việc và thịnh vượng cùng nhau.

Về mô hình kinh doanh nguồn mở, một trong những thành phần chủ chốt cho thành công của nó là sự đóng góp mà các doanh nghiệp và các tổ chức thương mại khác làm, thường cho phép các dự án giành được sự lôi cuốn đủ để làm cho các mô hình kinh doanh nguồn mở trụ vũng được ngay từ đầu. Microsoft bây giờ thừa nhận rằng FOSS có mặt ở đây và, cũng như nhiều người mà họ đóng góp cho nguồn mở làm như vậy vì lợi ích của ông chủ của họ, các nhân viên của Microsoft cam kết làm việc để đảm bảo rằng các sản phẩm như PHP và MySQL làm việc được trong kho phần mềm của Microsoft và rằng có tính tương hợp tốt giữa kho này và các giải pháp thay thế nguồn mở. Trên thực tế, tầm nhìn này còn đi xa hơn thế. Như Ballmer đã nói tại một thông cáo báo chí tại Luân Đôn vào tháng 09/2007: 'Tôi thích thấy tất cả những đổi mới sáng tạo của Nguồn Mở xảy ra trên đỉnh của Windows' (Foley, 2008, trang 221).

5. It’s the business model, stupid!

Having a view of where Microsoft has come from is key to understanding where it's going with open source. The company is of such a scale within the industry – 'behemoth' is the press' favourite short-hand term for the company – and much of its activity is so opaque to the outsider that a whole cottage industry of Microsoft watchers has sprung up around the company. Indeed, like the Kremlinologists of the old Soviet era, they keep an analytical eye on comings and goings, interpret the press statements and note the May Day personnel changes like boardroom chess moves. They include market research companies like Directions On Microsoft and independent commentators like Joe Wilcox. Their doyenne is Mary Jo Foley, who keeps ZDNet's 'All About Microsoft' blog fresh and wrote a book last year about the future of the company. In an interview for this piece, Mary Jo said: 'I think you really do need to understand Microsoft's many morphing business models to understand how and why the company views open source the way it does.'

This focus on business models must encompass Microsoft's reliance on the Windows ecosystem for a vast proportion of its revenues. A powerful model has been built up over the years based on volume-licensing arrangements, pre-loading the software on OEM machines and robust defence of intellectual property, and many companies have built businesses around the closed source products of the company. Such an entity is not going to change overnight.

Indeed, at least as far as IP is concerned, Darren Strange, Head of Open Source Engagement, Microsoft UK, maintains that the company is right to continue to argue strongly for the value of software patents as part of the innovation process and that companies need the protection of intellectual property rights in order to feel secure in their investment in research and development. He says: 'It is an important area and I think people kind of get it the wrong way around a little bit — patents are a good thing and they help to fuel the industry. Patents drive innovation and they drive openness actually, and they drive an industry where people can then build on those patents in a legal way, everyone mutually respecting the same rules. We need to use patents to drive innovation and we can do that just as well with open source vendors.' He argues that a mutual respect for such rights will allow everyone, including open source developers, to work and flourish together.

In terms of the open source business model, one of the key components for its success is the contribution that businesses and other commercial organisations make, often enabling projects to gain sufficient traction to make open source business models viable in the first place. Microsoft now accepts that FOSS is here to stay and, just as many of the people who contribute to open source do so for the benefit of their employer, Microsoft employees undertake work to ensure that products such as PHP and mySQL work on the Windows software stack7 and that there is good interoperability between this stack and the open source alternatives. In fact, the vision goes even further than this. As Ballmer told a press conference in London in September 2007: 'I would love to see all Open Source innovation happen on top of Windows' (Foley, 2008, p.221).'

Xem các nội dung:

Phần I: 1. Chia tách cộng đồng: vụ làm ăn về bằng sáng chế Microsoft/Novell, GNU/Linux & 2 Microsoft và OSI: các vấn đề về cấp phép.

Phần II: 3. Tài trợ cho Apache & 4. Lịch sử của Microsoft với nguồn mở & 5. Đây là mô hình kinh doanh ư, thật ngốc!

Phần III: 6. 'Lõi mở' đối nghịch với 'mép mở' & 7. Có ý nghĩa đối với Microsoft & 8. Đọc thêm

Dịch tài liệu: Lê Trung Nghĩa

letrungnghia.foss@gmail.com

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.