Thứ Ba, 19 tháng 1, 2010

Microsoft tham gia Nhóm làm việc SVG

Microsoft Joins SVG Working Group

posted by Thom Holwerda on Wed 6th Jan 2010 20:01 UTC

Theo: http://www.osnews.com/story/22701/Microsoft_Joins_SVG_Working_Group

Bài được đưa lên Internet ngày: 06/01/2010

Lời người dịch: Từ trước tới nay, các trình duyệt IE của Microsoft đều không hỗ trợ cho đồ họa véc tơ. Với việc ra nhập SVG của W3C lần này, chắc hẳn tính năng này sẽ có trong IE9. Hy vọng là như vậy.

Có lẽ là Microsoft cuối cùng sẽ nắm lấy việc tuân thủ các chuẩn trong thế giới trình duyệt một cách nghiêm túc, sau khi lê lết chân của hãng nhiều năm. Quay lại với năm 2009, người khổng lồ Redmond đã để lộ ra rằng Internet Explorer 9 có thể đi với hỗ trợ cho CSS3 và HTML5, và bây giờ chiếc cup đã đi qua, khi Microsoft đã yêu cầu tham gia vào Nhóm làm việc SVG của tổ chức W3C.

Mỗi một trình duyệt chính có sự hỗ trợ cho đồ họa véc tơ có thể mở rộng phạm vi và được xây dựng sẵn bên trong - ngoại trừ, bạn biết rồi đấy, Internet Explorer. Để có được sự hỗ trợ của SVG trong IE, bạn cần phải tải về phần mềm bổ sung, mà nó tất nhiên là sẽ không phải là giải pháp lý tưởng cho người sử dụng đầu cuối và các lập trình viên. Có lẽ dường như cuối cùng Microsoft đã nhìn thấy ánh sáng, khi hãng đã yêu cầu ra nhập Nhóm làm việc SVG.

“Chúng tôi nhận thức được rằng đồ họa véc tơ là một thành phần quan trọng của nền tảng Web thế hệ tiếp sau”, Patrick Dengler, Giám đốc Cao cấp Chương trình của Đội IE viết, “Như được minh chứng bằng sự tham gia hiện hành của chúng tôi trong các nhóm làm việc của W3C, chúng tôi được cam kết việc tham gia trong quá trình của các chuẩn để giúp đảm bảo một tương lai lành mạnh cho Web. Sự tham gia của chúng tôi với nhóm làm việc SVG xây dựng trên cam kết này”.

Nhóm làm việc SVG đã trả lời theo một dạng rất web 2.0 bằng việc trả lời trong phần bình luận của bài viết trên IE Blog. “Thay mặt SVG WG, hãy cho phép tôi chào mừng bạn tới nhóm. Chúng tôi vui mừng bởi việc tham gia của bạn, và hướng tới sự tham gia của bạn... Và hy vọng SVG hỗ trợ trong IE9!” Doug Schepers, Liên lạc của Đội W3C cho SVG WG viết, “Chắc chắn có chỗ cho sự cải tiến trong các đặc tả kỹ thuật của SVG, và một số tính năng mới để làm cho nó còn dễ dàng hơn cho tác giả... Sự trợ giúp của bạn sẽ thực sự có giá trị”.

Có lẽ dường như Microsoft là nghiêm túc lần này. Hãng đã tích cực tham gia trong quá trình các tiêu chuẩn vây quanh HTML5, và đã chỉ ra IE9 có thể hỗ trợ ít nhất một số tính năng của HTML5, như là các thẻ âm thanh và nghe nhìn. Vào tháng 09/2009, CSS3 đã được bổ sung vào danh sách đó, và ngay cả dù hãng này đã không thực sự khẳng định nó, thì khá rõ ràng là SVG cũng sẽ được hỗ trợ.

Thời gian tốt lành cho web!

It would appear that Microsoft will finally take standards compliance in the browser world seriously, after dragging its feet for years. Back in November 2009, the Redmond giant already revealed that Internet Explorer 9 would come with CSS3 and HTML5 support, and now the cup runneth over, as Microsoft has requested to join the W3C's SVG Working Group.

Every major browser has support for scalable vector graphics built-in - except, you guessed it, Internet Explorer. To get SVG support in IE, you need to download additional software, which of course isn't an ideal solution for end users and developers alike. It seems as if Microsoft has finally seen the light, as it has requested to join the SVG Working Group.

"We recognize that vector graphics are an important component of the next generation Web platform," writes Patrick Dengler, Senior Program Manager of the Internet Explorer Team, "As evidenced by our ongoing involvement in W3C working groups, we are committed to participating in the standards process to help ensure a healthy future for the Web. Our involvement with the SVG working group builds on that commitment."

The SVG working Group has already responded in a very web-two-dot-oh kind of way by replying in the comments section of the post on the IEBlog. "On behalf of the SVG WG, let me welcome you to the group. We're excited by your joining, and look forward to your participation... And hopefully SVG support in IE9!" writes Doug Schepers, W3C Team Contact for the SVG WG, "There is definitely room for improvement in the SVG specs, and some new features to make it even easier to author... Your help there will be really valuable."

It seems like Microsoft is serious this time. The company has already been actively involved in the standards process surrounding HTML5, and had already indicated IE9 would support at least some HTML5 features, like the audio and video tags. In November 2009, CSS3 was added to that list, and even though the company didn't actually confirm it, it's pretty obvious SVG will be supported too.

Good times for the web!

Dịch tài liệu: Lê Trung Nghĩa

letrungnghia.foss@gmail.com

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.