Thứ Sáu, 1 tháng 1, 2010

Năm của site H: Những chiến thắng, thất bại và không thắng của chẳng thua - Linux và nguồn mở khác

The H Year: 2009's Wins, Fails and Mehs - Linux and other open source

Theo: http://www.h-online.com/open/features/Linux-and-other-open-source-894154.html

Bài được đưa lên Internet ngày: 31/12/2009

Thắng - Một năm của hầu như những phiên bản Linux tốt lành - Các phát tán đã tiến bộ tốt trong năm 2009 với phiên bản Ubuntu 9.10, Fedora 12, openSuSE 11.2 và Debian 5.0 Lenny, mỗi phát tán với những ưu và nhược điểm riêng của chúng. Bạn có thể có phiên bản yêu thích đặc biệt của bạn, nhưng không ai có thể nói rằng những phát tán chủ chốt này không theo kịp với những phát triển mới nhất. Tất nhiên, có giá phải trả cho việc đó...

Win - A year of mostly good Linux releases - Distributions evolved well in 2009 with the release of Ubuntu 9.10, Fedora 12, openSUSE 11.2 and Debian 5.0 Lenny, each with their own strengths and weaknesses. You may have your particular favourite, but no one can say that the major distributions haven't kept up with the latest developments. Of course, there is a price to pay for that...

Thất bại - Ubuntu 9.04 - Nhưng đối với mỗi bước tốt lành về phía trước, thì đây là một bưowcs lùi. Hầu như bước lùi của phát tán đáng chú ý nhất trong năm 2009 là Ubuntu 9.04 mà nó đã tới với một số lỗi nghiêm trọng với các đồ họa nền tảng của Intel. Một sự kết hợp của một sự biến đổi tới một cách mới về quản lý các phần cứng đồ họa và lịch sửa lỗi của Ubuntu đã làm cho một số người sử dụng mới của Ubuntu còn lâu mới có được trải nghiệm vừa lòng. Khắc phục và, 6 tháng sau, Ubuntu 9.10, đã sửa được lỗi này nhưng thiệt hại cho uy tín đối với các phiên bản cứng cáp đã được thực hiện.

Fail - Ubuntu 9.04 - But for every good step forward, there's a mis-step. Most notable distribution mis-step in 2009 was Ubuntu 9.04 which arrived with some severe issues with Intel based graphics. A combination of a transition to a new way of handling graphics hardware and Ubuntu's fixed schedule led to some new users of Ubuntu having a far from satisfactory experience. Workarounds and, six months later, Ubuntu 9.10, fixed the problem but damage to the reputation for solid releases has been done.

Thắng – VLC 1.0, Seamonkey 2.0 và KDE 4.3 - Máy chơi đa phương tiện VLC đa nền tảng, nguồn mở nổi tiếng cuối cùng đã đạt được tình trạng phiên bản 1.0. KDE 4.3, môi trường máy tính để bàn, đã được tung ra và đáp ứng dược với sự chấp nhận chung, với các lập trình viên KDE đưa ra một phiên bản ổn định của phần mềm mà nó có thể cuối cùng lôi cuốn được những người sử dụng KDE 3.5 nâng cấp. Các lập trình viên của Mozilla cũng đã đưa ra được SeaMonkey 2.0, ứng dụng tất cả trong một với soạn thảo HTML và IRC, thư điện tử và nhóm tin newsgroup, mà nó theo nhiều cách là một thành công về tinh thần của Netscape Communicator gốc nhưng với một trái tim Firefox.

Win - VLC 1.0, Seamonkey 2.0 and KDE 4.3 - The very popular open source, and cross platform, VLC media player finally reached version 1.0 status. KDE 4.3, the desktop environment, was released and met with general approval, with the KDE developers delivering a stable version of the software which could finally entice KDE 3.5 users to upgrade. The Mozilla developers also delivered SeaMonkey 2.0, the all-in-one browser, email, newsgroup, IRC and HTML editing application, which is in many ways the spiritual successor of the original Netscape Communicator but with a Firefox heart.

Thắng – QT theo giấy phép LGPL - Đầu năm, Nokia đã công bố Qt 4.5, khung công việc về giao diện đồ họa cho người sử dụng GUI, có thể trở thành phần mềm có giấy phép LGPL. Kể từ đó Nokia đã áp dụng một tiếp cận mở hơn đối với cộng đồng. Năm 2009 đã kết thúc với một phiên bản mới 4.6 của Qt bổ sung sự hỗ trợ cho các giao diện hoạt hình và đa cảm ứng làm cho nó dễ phục tủng hơn để triển khai thế hệ tiếp sau của các giao diện người sử dụng.

Win - QT goes LGPL - At the start of the year, Nokia announced Qt 4.5, the GUI framework, would become LGPL licensed software. Since then Nokia has adopted a much more open approach to the community. The year ended with a new 4.6 release of Qt adding support for animation and multitouch interfaces making it more amenable to implementing the next generation of user interfaces.

Không thắng cũng không thua - Tranh luận về Mono - Tranh luận về việc liệu Mono - triển khai cài đặt được cấp phép GPL của ngôn ngữ C# và thời gian thực CLR - có được chấp nhận như là phần mềm tự do và được đưa vào các phát tán Linux đã diễn ra suốt cả năm. Sự hứa hẹn về bằng sáng chế của Microsoft đã phần nào đó làm nản chí sự tranh luận, nhưng các lập trình viên Mono tiếp tục làm việc

Meh - The Mono Debate - The debate over whether Mono - the GPL licensed implementation of the C# language and CLR runtime - should be accepted as free software and included in Linux distributions has run on over the year. Microsoft's patent promise did little to dampen the discussion, but the Mono developers continue working away to make their platform better. One alternative to Mono is Java, but that is embroiled in another tussle...

Không thắng cũng chẳng thua – Oracle, Sun, MySQL và Ủy ban châu Âu (EC) - Vào tháng 4, Oracle đã công bố dự định mua Sun Microsystems hình như tài chính không tốt lắm, chủ của OpenOffice, MySQL và Java. Sau khi qua được các nhà điều chỉnh pháp luật Mỹ, vụ mua sắm này tới theo sự soi xét của các nhà điều chỉnh pháp luật của EC, mà họ đã đưa tới một sự điều tra kỹ lưỡng vào tháng 9. Vấn đề là quyền sở hữu được đề xuất bởi Oracle đối với MySQL và vụ này còn chưa được giải quyết xong, nhưng nó đã có những sự rẽ nhánh khi sự không chắc chắn đã gây thiệt hại cho nhiều dự án nguồn mở của Sun.

Meh - Oracle, Sun, MySQL and the EC - In April, Oracle announced its intention to buy the somewhat financially unwell Sun Microsystems, owner of OpenOffice, MySQL and Java. After passing the US regulators, the acquisition came under scrutiny of the European Commission regulators, which led to an in-depth investigation in September. At issue was Oracle's proposed ownership of MySQL and the case has yet to be resolved, but it has had ramifications as uncertainty has plagued Sun's numerous open source projects.

Thất bại thiên sử - SCO - Cuộc chiến dài lâu của hãng này chống lại Linux gần như đã tới hồi kết, với hãng theo Chương 11dưới sự kiểm soát của người được giao ủy nhiệm trông nom mà người này đã chống lại Darl McBride, CEO và hình như là kiến trúc sư của chiến lược pháp lý của SCO chống lại Linux và những người sử dụng Linux. Cô nàng béo ị này đã hát một lúc về SCO nhưng mất nhiều thời gian cho cô để kết thúc bài hát và rời sân khấu.

Epic Fail - SCO - The company's long battle against Linux has almost come to an end, with the company in Chapter 11 under the control of a trustee who has fired Darl McBride, CEO and apparent architect of SCO's litigation strategy against Linux and Linux users. The fat lady has been singing for a while for SCO but it's taking a long time for her to finish the aria and leave the stage.

Và điều đó đã đóng lại một số trọng tâm đáng chú ý cũng như những thứ mờ nhạt của năm 2009. Chúc mừng năm mới từ H!

And that wraps up some of the more notable highlights and lowlights of 2009. Happy New Year from The H!

Xem:

1. Những người khổng lồ nặng 800lb: Microsoft và Google

2. Các trận chiến Web

3. Linux và nguồn mở khác

Dịch tài liệu: Lê Trung Nghĩa

letrungnghia.foss@gmail.com

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.