Thứ Hai, 25 tháng 1, 2010

Chương trình nghị sự Số của Ủy viên hội đồng: Khu vực nhà nước phải sử dụng các chuẩn mở

Commissioner-designate Digital Agenda: public sector should use open standards

filed under: gis-software-community, [T] General Topic, public sector, [GL] EU and Europe-wide, [T] Policies and Announcements

by Gijs Hillenius — published on Jan 19, 2010

Theo: http://www.osor.eu/news/commissioner-designate-digital-agenda-public-sector-should-use-open-standards

Bài được đưa lên Internet ngày: 19/01/2010

Lời người dịch: Neelie Kroes, Ủy viên Hội đồng Cạnh tranh châu Âu: “Xã hội số phụ thuộc vào các chuẩn mở và tính tương hợp, và với điều này trong đầu, các tổ chức nhà nước phải thực hành những gì họ khuyến khích. Nếu họ không sử dụng các chuẩn mở, thì làm sao người dân sử dụng cho được? Tôi sẽ theo đuổi điều này từ các cơ quan hành chính địa phương cho tới các cơ quan của châu Âu”. “Nếu các dữ liệu của nhà nước như các bản đồ, các thông tin thời tiết và tư vấn y tế không thể tương hợp được với nhau, thì làm thế nào nó có thể được khai thác theo những cách thức mới được?”.

Ủy viên hội đồng được chỉ định Neelie Kroes muốn khu vực nhà nước gia tăng việc sử dụng của mình về các chuẩn mở, bà nói trong lần xuất hiện của mình trước một ủy ban của Nghị viện châu Âu hôm 14/01.

“Xã hội số phụ thuộc vào các chuẩn mở và tính tương hợp, và với điều này trong đầu, các tổ chức nhà nước phải thực hành những gì họ khuyến khích. Nếu họ không sử dụng các chuẩn mở, thì làm sao người dân sử dụng cho được? Tôi sẽ theo đuổi điều này từ các cơ quan hành chính địa phương cho tới các cơ quan của châu Âu”.

“Nếu các dữ liệu của nhà nước như các bản đồ, các thông tin thời tiết và tư vấn y tế không thể tương hợp được với nhau, thì làm thế nào nó có thể được khai thác theo những cách thức mới được? Và vì những lý do này, tôi muốn khai thác các cách thức mới để phát triển các chuẩn ICT tại châu Âu”.

Sự thúc đẩy cho các chuẩn mở là một trong vài kế hoạch mà Ủy viên hội đồng được bổ nhiệm này đã phác thảo cho nghị viện. Bà cũng muốn gia tăng những đầu tư trong ICT và nói bà hướng tới việc tạo ra một thị trường trực tuyến duy nhất của châu Âu.

Kroes hiện là Ủy viên về Cạnh tranh của EU. Bà được đề cử cho một vị trí mới như là Ủy viên về Nghị sự Số. Nghị viện châu Âu sẽ bỏ phiếu về Ủy ban mới này vào ngày 26/01.

Các chuẩn mở có liên kết chặt chẽ với phần mềm nguồn mở, vì chúng là những chuẩn duy nhất sẵn sàng cho các lập trình viên của dạng phần mềm này. Trong một trình bày năm 2009 về sự chuyển đổi của Cảnh sát Pháp sang một hệ thống máy tính để bàn hoàn toàn nguồn mở, Đại tá Xavier Guimard đã nói Cảnh sát đã thấy rằng nguồn mở thường tốt hơn trong việc sử dụng nguồn mở so với các ứng dụng sở hữu độc quyền.

The Commissioner-designate Neelie Kroes wants the public sector to increase its use of open standards, she said in her appearance before a European Parliament committee on 14 January.

"Digital society depends on open standards and interoperability, and with this in mind, public organisations must practise what they promote. If they don't use open standards, why should citizens? I will pursue this from local authorities up to the European institutions."

"If public date such as maps, weather information and health advise is not interoperable, how can it be exploited in new ways? And for such reasons, I want to explore new ways to develop ICT standards in Europe."

The push for open standards is one of several plans that the Commissioner-designate outlined to the parliament. She also wants to increase investments in ICT and said she aims to create a single on-line European market.

Kroes is currently the EU's Competition Commissioner. She is nominated for a new post as Commissioner for the Digital Agenda. The European Parliament will vote on the new European Commission on 26 January.

Open standards are closely linked to open source software, as they are the only standards available to the developers of this type of software. In a presentation in 2009 on the French Gendarmerie's migration to a complete open source desktop system, Lieutenant-Colonel Xavier Guimard said the Gendarmerie found that open source is usually better at handling open standards than proprietary applications.

Dịch tài liệu: Lê Trung Nghĩa

letrungnghia.foss@gmail.com

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.