Thứ Sáu, 8 tháng 1, 2010

Mọi thứ trong chăm sóc sức khỏe phụ thuộc vào sự điều hành

Everything in health care depends on execution

December 28th, 2009

Posted by Dana Blankenhorn @ 6:49 am

Theo: http://healthcare.zdnet.com/?p=3144

Bài được đưa lên Internet ngày: 28/12/2009

Lời người dịch: Mạng thông tin Y tế Quốc gia của Mỹ (NHIN) – Connect, hiện chạy trên nền tảng nguồn mở với các chuẩn mở “NHIN-Connect đã được thiết kế để giảm nhẹ công việc của các Tổ chức Thông tin Y tế Vùng (RHIO)... Các chuẩn mở và các giao diện mở của Internet Y tế sẽ cho phép các bác sĩ có được các hồ sơ, không chỉ giữa Atlanta và Macon, mà giữa New York và Los Angeles. Những chuyển dịch hành chính, từ các hệ thống sở hữu độc quyền sang nguồn mở, hướng tới những chuyển dịch thường xuyên của các dữ liệu y tế, có thể đã xảy ra. Chúng đã làm nhanh được nhờ vào những tuyên bố của chính quyền phê chuẩn các hệ thống nguồn mở như VistA. Môi trường đã chuyển”. Cần nhớ rằng, đối với Obama thì quyết định về mạng Y tế này được ví như quyết định chiến tranh ở Iraq của George W. Bush. “Chăm sóc sức khỏe là Iraq của Obama. Và bất kể dự luật về chăm sóc sức khỏe ông ta ký là như thế nào thì nó cũng sẽ là quyết định chiến tranh của ông”.

Mới chỉ có tầm nhìn chưa phải là giải pháp.

Mỗi chính quyền có một tầm nhìn. George W. Bush đã có một tầm nhìn. Jimmy Carter cũng vậy.

Vấn đề là ở chỗ bạn thực thi thế nào. Việc thay đổi các luật lệ để cho phép tầm nhìn của bạn là bước đầu tiên.

Một lần nữa nền tảng là chúng ta cần xem xét dự luật chăm sóc sức khỏe mà đã được thông qua vào trước đêm giáng sinh của Thượng viện. Trong khi hầu hết là tập trung vào những gì mà bản dự luật cuối cùng có thể xem giống như việc kết luận của hội thảo, thì thực tế của một dự luật cuối cùng, được ký thành luật, lại nhiều vấn đề hơn là nội dung của nó.

Đó là vì một luật mới, liệu đây có là một hệ thống điều chỉnh hay là một sự áp đảo lớn của nền công nghiệp, là một cơ hội cho nhà lãnh đạo điều hành để chuyển dịch chính phủ. Tổng thống sẽ quyết định ai quản lý doanh nghiệp mới này. Những người được Tổng thống bổ nhiệm sẽ viết và tăng cường những quyết định mới.

Thiếu nhà chức trách pháp luật mới thì khả năng của Tổng thống để tạo nên sự thay đổi đột ngột là hạn chế. Bạn có thể gọi tên những người khác nhau để quản lý những thứ này, họ có thể dịch những chỉ thị của họ theo những cách khác nhau, nhưng những thứ này là những sự điều chỉnh.

Sự chuyển dịch đòi hỏi luật mới.

Chúng ta đã thấy điều này, trong năm 2009, về IT y tế. Luật Hitech, một phần của gói kích cầu, vẫn còn chủ yếu chưa tiêu được. Nhà điều phối quốc gia về IT y tế (NCHIT) David Blumenthal đã bỏ ra nhiều hơn trong năm nay để tư vấn với các chuyên gia và đặt các cấu trúc cùng nhau theo đó tiền sẽ được trao.

Điều này đã truyền cho giới công nghiệp. Dự đoán dễ nhất để làm cho năm 2010 là việc các nhà cung cấp sở hữu độc quyền theo lối cũ của các phần mềm cho các bệnh viện, như Cerner và McKesson, bây giờ sẽ nghỉ ngơi. IT dòng chính thống đang chiếm lĩnh. Phần mềm như một dịch vụ SaaS đang chiếm lĩnh.

Having just a vision’s no solution.

Every Administration has a vision. George W. Bush had a vision. So did Jimmy Carter.

What matters is how you execute. Changing laws to enable your vision is the first step.

It is against this backdrop that we need to consider the health care bill that passed the Senate Christmas Eve. While most are focusing on what the final bill might look like coming out of conference, the fact of a final bill, signed into law, matters more than its content.

That’s because a new law, whether it’s a regulatory scheme or a grand overhaul of an industry, is an opportunity for the chief executive to transform government. The President will decide who manages this new enterprise. The President’s appointees will write and enforce the new regulations.

Without new legal authority the President’s ability to make dramatic change is limited. You can name different people to run things, they can interpret their mandates in different ways, but these are adjustments.

Transformation requires new law.

We have already seen this, in 2009, regarding health IT. The HITECH Act, part of the stimulus, remains mostly unspent. National Coordinator for Health Information Technology (NCHIT) David Blumenthal has spent more of this year consulting with experts and putting together new structures under which the money will be handed out.

This has transformed the industry. The easiest prediction to make for 2010 is that the old-line proprietary suppliers of hospital software, like Cerner and McKesson, are now takeover bait. Mainstream IT is taking over. SaaS is taking over.

Chính quyền có thể đã thực hiện xong nhiều thứ mà không cần nhà chức trách mới này. Những gì bây giờ đang được gọi là Internet Y tế đã được xây dựng trong những năm của Bush như là Mạng Thông tin Y tế Quốc gia (NHIN) – Connect, sử dụng các công cụ nguồn mở như Glassfish của Sun.

NHIN-Connect đã được thiết kế để giảm nhẹ công việc của các Tổ chức Thông tin Y tế Vùng (RHIO), nhưng bây giờ nó sẽ xác định nó. Các chuẩn mở và các giao diện mở của Internet Y tế sẽ cho phép các bác sĩ có được các hồ sơ, không chỉ giữa Atlanta và Macon, mà giữa New York và Los Angeles.

Những chuyển dịch hành chính, từ các hệ thống sở hữu độc quyền sang nguồn mở, hướng tới những chuyển dịch thường xuyên của các dữ liệu y tế, có thể đã xảy ra. Chúng đã làm nhanh được nhờ vào những tuyên bố của chính quyền phê chuẩn các hệ thống nguồn mở như VistA. Môi trường đã chuyển.

Tuy nhiên, một sự chuyển dịch, không phải là một sự biến đổi.

Với nhà chức trách mới về luật để chi 19.2 tỷ USD trong vài năm tới thì nền công nghiệp này đang biến đổi. Hàng ngàn những người chuyên nghiệp về IT mới sẽ được huấn luyện trong các trường cao đẳng. Những thực tế tốt nhất sẽ được phát triển thông qua những những trợ cấp cho các thách thức. Quan trọng nhất, việc sử dụng có nghĩa sẽ được xác định như việc có được giá trị từ các hệ thống, chứ không chỉ từ việc cài đặt chúng và chứng minh là chúng chạy.

Những định nghĩa mới có thể không đi với nhà chức trách mới mà gói kích thích đã trao cho Blumenthal để tạo ra chúng. Bây giờ IT y tế sẽ được xác định bởi các kết quả chức năng, chứ không phải là các tập tính năng. Đó là một sự biến đổi.

Hãy nhìn nó theo cách đó. Nó Halliburton đã từng hiệu quả như một nhà cung cấp khi mà George W. Bush đã tưởng tượng, nó có lẽ đã không có ý nghĩa mà nó đã không có được các cơ hội mà nó có tại Iraq.

Chăm sóc sức khỏe là Iraq của Obama. Và bất kể dự luật về chăm sóc sức khỏe ông ta ký là như thế nào thì nó cũng sẽ là quyết định chiến tranh của ông.

The Administration could have done a lot without this new authority. What’s now being called the Health Internet was built during the Bush years as National Health Information Network (NHIN)-Connect, using open source tools like Sun’s Glassfish.

NHIN-Connect was designed to ease the work of Regional Health Information Organizations (RHIOs), but now it will define it. The open standards and open interfaces of the Health Internet will let doctors get records, not just between Atlanta and Macon, but between New York and Los Angeles.

These administrative shifts, from proprietary to open source systems, toward routine transfers of medical data, could have happened anyway. They have accelerated thanks to Administration statements endorsing open source systems like VistA. The environment has shifted.

A shift, however, is not a transformation.

With new legal authority to spend $19.2 billion over the next few years the industry is being transformed. Thousands of new IT professionals will be trained in junior colleges. Best practices will be developed through challenge grants. Most important, meaningful use will be defined as getting value from systems, not just from installing them and proving they work.

The new definitions would not have come without the new authority the stimulus gave Blumenthal to create them. Now health IT will be defined by functional results, not feature sets. That is transformation.

Look at it this way. It Halliburton had been as efficient a supplier as George W. Bush imagined, it wouldn’t have mattered had it not gotten the opportunities it got in Iraq.

Health care is Obama’s Iraq. And whatever health care bill he signs will be his war resolution.

Dịch tài liệu: Lê Trung Nghĩa

letrungnghia.foss@gmail.com

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.